ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๘ ปี ๒๕๕๙

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเรียนเชิญสถานศึกษาส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นละไม่เกิน ๕ คน เข้าร่วมสอบแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๘ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ และวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยโรงเรียนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขันและสมัครได้ที่  www.set.or.th/phetecon  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม- ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ติดต่อเรา