ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมเรื่องอาหารเสริมนมโรงเรียน

ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมเรื่องอาหารเสริมนมโรงเรียน

ณ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

วันที่ 14 มิถุนายน 2559

10797 10801 10802 10807 10809 40594 40599

Message us