คณะนักศึกษา ปริญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์สระแก้ว ฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษา

คณะนักศึกษา ปริญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์สระแก้ว

ฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษา

ณ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2559

4340 4347 4348 4351 22715 22716 22717 40604 40606

 🙂 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 🙂 

ธนกฤต  ถ่ายภาพ

สร้อยเพชร  อำนวยการ

กรวรรณ  รายงาน

ติดต่อเรา