กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ(กสจ.) เปิดโอกาสให้สมาชิกเพิ่มอัตราเงินนำส่งเงินสะสมได้มากกว่าร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15

ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ (กสจ.) ประชาสัมพันธ์การเปิดโอกาสให้สมาชิกกสจ.เพิ่มอัตราเงินนำส่งเงินสะสม ได้มากกว่า ร้อยละ 3 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของค่าจ้าง 

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่

สำนักงาน กสจ. โทรศัพท์ 02-1681101 – 1107

หรือศึกษารายละเอียดข้อบังคับ กสจ. เพิ่มเติมได้ที่ WWW.GPEF.OR.TH

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเบื้องต้นและแบบคำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของสมาชิก  019

ติดต่อเรา