เก็บตกเดินรณรงค์โรคไข้เลือดออก

โรงเรียนบ้านลุงพลู

จัดกิจกรรมเดินรณรงค์  การเฝ้าระวัง ป้องกัน  ควบคุมโรคไข้เลือดออก

ในพื้นที่สถานศึกษา  ประจำปี 2559

**************

2 10 4 3 5 7

6

8

9

Message us