โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 ตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

 วันที่  13  มิถุนายน  2559

22509 22510 22511 22512 22513 22514 22515

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

กรวรรณ  ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อเรา