พิธีไหว้ครู

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6

อ.วังน้ำเย็น  จ.สระแก้ว

วันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ.  2557

นายวิจิตร  นิลฉวี   ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู 

ได้จัดพิธีไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพนบนอบ

และระลึกถึงบุญคุณของครู
นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับลูกศิษย์เพื่อสร้างความสามัคคีในโรงเรียน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ติดต่อเรา