ศึกษาดูงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

ศึกษาดูงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ณ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 10 มิถุนายน 2559

22313 22314 22315 22316 22317 22318 22319 22320 22323 22324

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

กรวรรณ  ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อเรา