พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีไหว้ครู

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

และพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

22148 22149 22151 22152 22153

22154 22156 22157 22160 22161 22162

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

กรวรรณ  ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อเรา