แจ้งผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2559

แจ้งผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ทั้งข้าราชการและลูกจ้างประจำ  มาจัดทำเอกสารขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559

เวลา 09.00 น. ณ ห้องบรรณสาร (ชั้น 3) รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย  59

ติดต่อเรา