โครงการอบรมมารยาทไทย จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2559

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต  1  แจ้งให้โรงเรียน จำนวน  25  โรงเรียน ส่งครูเข้าร่วมโครงการอบรมมารยาทไทย จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2559

ขอให้โรงเรียนจัดส่งรายชื่อครูภายในวันที่  15 มิถุนายน  2559  ประกอบด้วย   ratthikan

ติดต่อ สพป.สก.1