ประชาสัมพันธ์

ให้โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ พัฒนาการเขียนสะกดคำด้วยกิจกรรมคัดลายมือ มารับเอกสาร การดำเนินงานพร้อมคู่มือครู ที่กลุ่มนิเทศฯ

ภายในวันที่  12 – 18  มิถุนายน 2557Penguins

ติดต่อเรา