วันไหว้ครูโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน

9  มิถุนายน  2559  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้จัดงานพิธีไหว้ครู      

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

บรรยากาศการตกแต่งพานไหว้ครู

1

2

3

4

5

6

7

ติดต่อ สพป.สก.1