ประชาสัมพันธ์ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพฐ. อ.วังน้ำเย็น เรื่อง โครงการ “ครูดีในดวงใจ”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดให้มีโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ระดับปฐมวัย จำนวน 1 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 คน เข้ารับรางวัล ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จึงมอบหมายให้ประธานศูนย์เครือข่ายระดับอำเภอดำเนินการคัดเลือก ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ที่โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

(รายละเอียดเกณฑ์ดูได้จากหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ.04153/ว 1700 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เรื่องโครงการ”ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560)

ติดต่อเรา