โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

ด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว แจ้งว่า จะเข้าไปติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

โดยการสุ่มตรวจโรงเรียน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

จึงแจ้งให้โรงเรียนทราบ และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าในการปฏิบัติงาน

ติดต่อ สพป.สก.1