แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการขนส่งจักรยานตามโครงการจักรยานพระราชทาน

ตามที่แจ้งให้โรงเรียนเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งจักรยานตามโครงการจักรยานพระราชทาน สำหรับแบบขออนุญาตไปราชการ ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุญาต(ไปราชการในจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้อนุญาต) ดังเอกสารแนบ

scan0003

ติดต่อเรา