กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

วันที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านหนองหว้า

จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักประชาธิปไตย

page2

page3

page4

page 1

ติดต่อ สพป.สก.1