ปาเจรา บูชาครู 2557

โรงเรียนบ้านลุงพลู

จัดกิจกรรมไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน  2557  

เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของครูที่ให้การศึกษาและอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดี

1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.9

ติดต่อเรา