ปรับปรุงภูมิทัศน์ ร.ร.

โรงเรียนบ้านหนองหว้า ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน(สนามเด็กเล่น)
ให้น่าอยู่ น่าเล่น และให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน

166474 166475 166476 166477 166480

ติดต่อเรา