การรายงานผลการตรวจสอบอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/พิเศษ แจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบว่า

มีการนำนมโรงเรียนไปจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอกหรือไม่

และ ตามที่ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ส่งข้อความทางไลน์ ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลนมโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร

ว่า ได้ครบ 100% หรือไม่ และ คุณภาพนมเป็นอย่างไร

ดังนั้น โรงเรียนจะต้องรายงาน 3 ประเด็น คือ

1. มีการนำนมโรงเรียนไปจำหน่ายให้บุคคลภายนอกหรือไม่

2.ได้รับครบ 100% หรือไม่

3.คุณภาพเป็นอย่างไร

ติดต่อเรา