ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) นำทีมบริหาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา เพื่อวางแผนการปรับปรุงและสร้างมาตรฐาน การให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

IMG_0001 IMG_6840 IMG_6841 IMG_6843 IMG_6844 IMG_6845 IMG_6846 IMG_6847 IMG_6849 IMG_6850 IMG_6851 IMG_6852 IMG_6853 IMG_6854 IMG_6857 IMG_6858 IMG_6861 IMG_6862 IMG_6863 IMG_6864 IMG_6865 IMG_6866 IMG_6867 IMG_6868 IMG_6869 IMG_6870 IMG_6872 IMG_6873 IMG_6874 IMG_6875 IMG_6877 IMG_6878 IMG_6879 IMG_6880

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา