ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดอำเภอคลองหาด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 สำหรับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) อำเภอคลองหาด จึงแจ้งให้โรงเรียนส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนละ 2 คนที่อีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 และแจ้งครูดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 08-30 น.-16.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ENG_Klonghat

ติดต่อ สพป.สก.1