โครงการค่าย ๕ ราชภัฏอาสาพัฒนาโรงเรียน

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) ร่วมพิธีเปิดโครงการค่าย ๕ ราชภัฏอาสาพัฒนาโรงเรียนของนักศึกษา ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนบ้านคลองอุดม เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  โดยมี ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน โดยมีนักศึกษาที่ร่วมออกค่ายอาสาเพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านคลองอุดม ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ครั้งนี้ จำนวน ๕ สถาบัน ได้แก่

๑.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

IMG_0001 IMG_9723 IMG_9724 IMG_9727 IMG_9728 IMG_9729 IMG_9731 IMG_9732 IMG_9733 IMG_9734 IMG_9737 IMG_9738 IMG_9739 IMG_9740 IMG_9741 IMG_9744 IMG_9745 IMG_9747 IMG_9750 IMG_9754 IMG_9755 IMG_9756 IMG_9757 IMG_9758 IMG_9759 IMG_9761 IMG_9764 IMG_9773 IMG_9774 IMG_9776 IMG_9778 IMG_9780 IMG_9782 IMG_9785 IMG_9787 IMG_9788 IMG_9791 IMG_9793

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1