ตรวจสุขภาพฟัน ณ ห้องประชุม วันที่ 8 มิถุนายน 2559

คณะทันตแพทย์โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนชั้นป.1-ป.6

ณ ห้องประชุม

วันที่ 8 มิถุนายน 2559

10001001