โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคจงซาน และสถาบันการศึกษาอื่นของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมมือการจัดการศึกษาประถมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ซึ่งมีแขนงวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้ หากโรงเรียนใดที่มีความต้องการนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคจงซานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระดับปฐมวัย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ขอให้แจ้งความต้องการไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประสานงานดำเนินการต่อไป โทร๐๒ – ๒๘๘ ๕๕๙๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1