ขอเชิญสถานศึกษาส่งโครงการรักชาติให้ถูกทางชิงถ้วยพระราชทานฯ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญสถานศึกษาส่งโครงการรักชาติให้ถูกทาง เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๙ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่เชิดชูเกียรติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรม ในการตระหนักความสำคัญของชาติและจิตสำนึกการเป็นเยาวชนคนดี โรงเรียนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียด ได้ที่ https://www.nacc.go.th/download/article/article_20160331103553.pdf ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ สอบถาม โทร ๐๒ – ๒๘๒ ๓๑๖๑ ต่อ ๑๐๗,๖๐๗

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา