ขอเชิญสวมเสื้อประดับตราสัญลักษณ์ ครองราชย์สมบัติครบ ๗๐ ปี

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี  ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติฯ ในการนี้จึงขอเชิญชวน ทุกท่านพร้อมใจกันสวมเสื้อประดับตราสัญลักษณ์ ครองราชย์สมบัติครบ ๗๐ ปี ตอลดเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา