เยี่ยมบ้านนักเรียน 100 %

                โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

             ประจำปี 2559

                 นายบุญส่ง  แสงเทพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงพลู พร้อมคณะครู

            ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนหลังเลิกเรียน

            ตั้งแต่ วันที่ 6 -10  มิถุนายน  2559

     ***********

 5
4

3

2

6

*************** 😆 😆 😆 ******************

ติดต่อเรา