การประเมินขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการปละเมินผล

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ขอให้โรงเรียนดำเนินการสำรวจผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตร A.T.C. สำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี และที่เกิน ๒ ปี แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี ตามแบบสำรวจที่ส่งมาพร้อมนี้ พร้อมแนบเอกสารวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมส่งให้สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

scan0002

ติดต่อ สพป.สก.1