เรียนเชิญครูผู้สอนภาาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) อำเภอวังน้ำเย็น เข้าร่วมประชุมสัมมนาและผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) อำเภอวังน้ำเย็น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จัดสัมมนาผลิตสื่อและนำเสนอนวัตกรรมดีเด่นด้านการเรียนสอนภาษาอังกฤษ (Best Practice) จึงเรียนเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) อำเภอวังน้ำเย็น เข้าร่วมประชุมสัมมนาและผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษ ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ตามวันและเวลาดังกล่าว

ติดต่อเรา