ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการวิเคราะห์อัตรากำลังและและแนวโน้มกำลังคน

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการวิเคราะห์อัตรากำลังและและแนวโน้มกำลังคน (HR Analytic and Workforce Report) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.moe.go.th

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา