เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญสถานศึกษาและหน่วยงาราชการ เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ( ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ) เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี โดยสามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ได้ที่ เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=45420&Key=news20

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1