ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพเด็ก ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๑

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพเด็ก ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๑  ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อให้เด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษาได้พัฒนาในด้านความคิดเชิงระบบ การคิดอย่างมีเหตุผล และสร้างสรรค์ โดยผลงานที่ชนะการประกวดทุกระดับจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่ และผลงานที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และ ๒ จะส่งเข้าประกวดต่อในงานประกวดวาดภาพเด็ก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ศุนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เลขที่ ๕ หมู่ ๒ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐ สอบถามโทร ๐๒-๕๗๗ ๕๔๕๕ – ๙ ต่อ ๓๐๒ และ ๓๐๕ ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา