รายงานค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แจ้งโรงเรียนในสังกัดให้เข้าไปรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2559 (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์/โทรเลข และค่าอินเทอร์เน็ต) ที่เว็บไซต์ http://e-budget.jobobec.in.thภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2559  1814

ติดต่อ สพป.สก.1