อบรมคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ณ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมี ดร.สิทธิชัย พุฒิกลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้บรรยาย และมีข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กพิเศษ สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ เข้ารับการอบรม จำนวน ๘๑ คน

IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003 IMG_0004 IMG_5977 IMG_5978 IMG_5983 IMG_5985 IMG_5986 IMG_5987 IMG_5988 IMG_5989 IMG_5990 IMG_5991 IMG_5992 IMG_5993 IMG_5994 IMG_5995 IMG_5996 IMG_5997 IMG_5998 IMG_5999 IMG_6000 IMG_6001 IMG_6002 IMG_6003 IMG_6004 IMG_6005 IMG_6006 IMG_6007 IMG_6008 IMG_6009 IMG_6010 IMG_6011 IMG_6012 IMG_6013 IMG_6014 IMG_6015 IMG_6016 IMG_6017 IMG_6018 IMG_6019 IMG_6020 IMG_6021 IMG_6022 IMG_6023 IMG_6024 IMG_6025 IMG_6029 IMG_6032 IMG_6035 IMG_6039 IMG_6040 IMG_6041 IMG_6043 IMG_6044 IMG_6045 IMG_6046 IMG_6047 IMG_6048 IMG_6049 IMG_6050 IMG_6051 IMG_6052 IMG_6054 IMG_6055 IMG_6056 IMG_6057

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา