ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลรายละเอียดการเสนอของบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขต

แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีความต้องการจำเป็นต้องติดตั้งขยายเขตและปรับปรุง                                                                                                                                                                                          ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ปีงบประมาณ 2557  จัดส่งบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็น                                                                                                                                                                     เอกสารหลักฐานการตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำประมาณการรายละเอียด                                                                                                                                                                                 ในการเสนอของบประมาณและแผนผังการขยายเขตติดตั้งปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา                                                                                                                                                           2  ส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 จำนวน 3 ชุด

 

ติดต่อเรา