การจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี

ขอความร่วมมือส่งกองลูกเสือโรงเรียนของท่าน เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวของลูกเสือ-เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ

มีระเบียบวินัยมในสังคม   รายละเอียดตามหนังสือแนบ Scout59

ติดต่อ สพป.สก.1