การจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี

ขอความร่วมมือส่งกองลูกเสือโรงเรียนของท่าน เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวของลูกเสือ-เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ

มีระเบียบวินัยมในสังคม   รายละเอียดตามหนังสือแนบ Scout59

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา