อบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ดำเนินการจัดอบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับประถมศึกษา (School MIS) ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีข้าราชการครูผู้ดูแลด้านงานทะเบียน เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๔๖ คน

IMG_0001 IMG_0002 IMG_5950 IMG_5951 IMG_5952 IMG_5954 IMG_5955 IMG_5956 IMG_5957 IMG_5958 IMG_5960 IMG_5961 IMG_5962 IMG_5963 IMG_5964 IMG_5965 IMG_5966 IMG_5967 IMG_5968 IMG_5969 IMG_5970 IMG_5971 IMG_5972 IMG_5974 IMG_5975

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา