บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ด้วยกระบวนการลูกเสือ

 😆  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ด้วยกระบวนการลูกเสือ 🙂

ระหว่าง ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับ ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่2 มิถุนายน 2559
ณ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

21643 21644 21645 21646 21647 21648

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

กรวรรณ ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อเรา