โรงเรียนบ้านเขาสามสิบจัดการอบรม “โครงการส่งเสริมสุขภาพ” TO BE NUMBER ONE.

โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ

จัดการอบรม “โครงการส่งเสริมสุขภาพ” TO BE NUMBER ONE.

เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน

พัฒนาทักษะชีวิต  สร้างเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ

ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ  ในวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

วันชาติ  วนิชชากร          ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อเรา