การรายงานนักเรียนที่มีความต้องการได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนที่ดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว1635 ลงวันที่ 17 พ.ค.2559  หากโรงเรียนใดดำเนินการแล้ว ขอให้ส่งรายงาน โดยเฉพาะรายงานนักเรียนที่มีความต้องการได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วน (โดยแนบเอกสารข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในสภาวะด้อยโอกาสและยากลำบาก พร้อมภาพถ่ายสภาพที่อยู่อาศัย/เรียงความสภาพความยากลำบาก) เพื่อให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนก่อน โดยให้ส่งภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2559

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา