โครงการอบรมคุณธรรมสัญจร

สำนักงานเลขาธิการนายกยุวธรรมมิกชน องค์การยุวธรรมมิกชนแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยนำหลักสูตรค่ายธรรมาวุธ “พัฒนาแกนเด็กและเยาวชน’ มาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำหรับสถานศึกษาที่สนใจจะดำเนินโครงการ สามารถติดต่อได้ที่ 061-150 1899

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา