ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ดำเนินการจัดโครงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยรุ่นที่ ๑ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีข้าราชการครูในสังกัด ผู้ดูแลด้านข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอวังสมบูรณ์ เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีนายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรม  และในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  มีข้าราชการครูในสังกัด ผู้ดูแลด้านข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในเขตอำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็นและอำเภอคลองหาด เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรม

000001 20160601_091957 20160601_092007 20160601_092010 20160601_092018 20160601_092029 20160601_092034 20160601_092104 20160601_092111 20160601_092113 20160601_092119 20160601_092124 20160601_092132 20160601_092205 20160601_092210 20160601_092216 20160601_092223 20160601_092230 20160601_092237 20160601_092242 20160601_092249 20160601_092254 20160601_092258 20160601_092303 20160601_092311 20160601_092315 20160601_092425 20160601_092428

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา