ACT ออนไลน์

สำนักงานศาลปกครอง ขอเชิญสมาชิกเอกสาร ACT ติดตามข่าวสารการจัดทำเอกสารได้ทาง ระบบอิเล็กทรอนิคส์ โดยผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.admincourt.go.th แบนเนอร์ “เอกสารประชาสัมพันธ์” ซึ่งอยู่ด้านล่างของเว็บไซต์ศาลปกครอง

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา