ขอเชิญผู้ที่มีความประสงค์ลงทะเบียนใช้สิทธิการออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญผู้ที่มีความประสงค์ลงทะเบียนใช้สิทธิการออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด ได้ ณ สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึง ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และทางเว็บไซต์ http://election.dopa.go.th ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๗-๒๔๑ ๖๒๒ ต่อ ๑๑๑

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา