พิธีส่งมอบกิจการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต ๑ จัดพิธีส่งมอบกิจการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวะศึกษา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยมีนายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) และนายสุชิน พันธุมจินดา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒ ได้ร่วมลงนามและส่งมอบฯ โดยมี นายจรัส เล่ห์สิงห์ ประธารกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้รับมอบ และมีทีมผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต ๑ และเขต ๒ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งได้โอนกิจการทรัพย์สิน งบประมาณ ภาระผูกพันของสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ในกำกับดูแลของ สพป.สระแก้ว เขต ๑ จำนวน ๒ แห่ง  ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสระแก้ว และโรงเรียน ไฮเทค เทคโนโลยี และในกำกับดูแลของ สพป.สระแก้ว เขต ๒ จำนวน ๑ แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน สั่ง ณวันที่ ๑๒ กุม๓พันธ์ ๒๕๕๙ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สั่งการเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

IMG_0001 IMG_0002 IMG_5749 IMG_5750 IMG_5751 IMG_5752 IMG_5753 IMG_5754 IMG_5755 IMG_5756 IMG_5757 IMG_5759 IMG_5760 IMG_5761 IMG_5762 IMG_5763 IMG_5764 IMG_5765 IMG_5766 IMG_5767 IMG_5768 IMG_5769 IMG_5770 IMG_5785 IMG_5786 IMG_5787 IMG_5788 IMG_5790 IMG_5791 IMG_5792 IMG_5793 IMG_5794 IMG_5795

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

 

ติดต่อเรา