งานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (INDABA) เฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (INDABA) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ เสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ของผู้เรียน ด้วยกระบวนการลูกเสือ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติ นายสุเทพ วงษ์พานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสระแก้ว ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน และมีนายไสว สารีบท  ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมงานในครั้งนี้ จำนวน ๖๐๐ คน

IMG_0001 IMG_5156 IMG_5157 IMG_5158 IMG_5159 IMG_5160 IMG_5161 IMG_5162 IMG_5163 IMG_5164 IMG_5165 IMG_5166 IMG_5167 IMG_5168 IMG_5169 IMG_5170 IMG_5171 IMG_5172 IMG_5173 IMG_5174 IMG_5175 IMG_5176 IMG_5177 IMG_5178 IMG_5179 IMG_5180 IMG_5181 IMG_5182 IMG_5183 IMG_5184 IMG_5185 IMG_5186 IMG_5188 IMG_5189 IMG_5193 IMG_5194 IMG_5195 IMG_5196 IMG_5198 IMG_5200 IMG_5202 IMG_5203 IMG_5205 IMG_5208 IMG_5209 IMG_5214 IMG_5216 IMG_5219 IMG_5220 IMG_5221 IMG_5222 IMG_5223 IMG_5228 IMG_5237 IMG_5238 IMG_5240 IMG_5242 IMG_5243 IMG_5244 IMG_5247 IMG_5248 IMG_5249 IMG_5250 IMG_5253 IMG_5256 IMG_5257 IMG_5258 IMG_5260 IMG_5261 IMG_5262 IMG_5263 IMG_5264 IMG_5266 IMG_5267 IMG_5270 IMG_5273 IMG_5274 IMG_5276 IMG_5277 IMG_5278 IMG_5280 IMG_5282 IMG_5285 IMG_5286 IMG_5287 IMG_5288 IMG_5291 IMG_5292 IMG_5294 IMG_5295 IMG_5296 IMG_5297 IMG_5298 IMG_5299 IMG_5300 IMG_5301 IMG_5302 IMG_5303 IMG_5304 IMG_5305 IMG_5306 IMG_5307 IMG_5308 IMG_5309 IMG_5310 IMG_5311 IMG_5312 IMG_5313 IMG_5314 IMG_5315 IMG_5316 IMG_5317 IMG_5318 IMG_5319 IMG_5320 IMG_5321 IMG_5322 IMG_5323 IMG_5324 IMG_5325 IMG_5326 IMG_5327 IMG_5328 IMG_5329 IMG_5330 IMG_5331 IMG_5332 IMG_5333 IMG_5334 IMG_5335 IMG_5336 IMG_5337 IMG_5338 IMG_5339 IMG_5340 IMG_5342 IMG_5346 IMG_5349 IMG_5350 IMG_5351 IMG_5352 IMG_5353 IMG_5354 IMG_5355 IMG_5356 IMG_5357 IMG_5358 IMG_5362 IMG_5363 IMG_5364 IMG_5365 IMG_5366 IMG_5367 IMG_5368 IMG_5369 IMG_5371 IMG_5373 IMG_5374 IMG_5375 IMG_5376 IMG_5377 IMG_5379 IMG_5381 IMG_5382 IMG_5383 IMG_5384 IMG_5385 IMG_5386 IMG_5387 IMG_5388 IMG_5389 IMG_5390 IMG_5391

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา