เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู

แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีความต้องการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูให้ดำเนินการสำรวจความชำรุดทรุดโทรมของบ้านพักครูตามสภาพการชำรุดจริง โดยให้ดำเนินการจัดทำประมาณการค่าวัสดุค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูหลังละไม่เกิน 200,000 บาท  โดยจัดทำประมาณการค่าวัสดุแยกบ้านพักครูเป็นรายหลังตามแบบสรุปค่าปรับปรุงซ่อมแซมและรายการปริมาณงาน ( แบบ ปร.4 ปร.5 และ ปร.6)    พร้อมทั้งให้รายงานความต้องการเข้าพักอาศัยตามแบบรายงานที่กำหนด และแนบรูปภาพบ้านพักครูที่ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมประกอบการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว  กรณี โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 และโรงเรียนที่ได้รับการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู มีความต้องการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูเพิ่มเติมสามารถเสนอขอรับการจัดตั้งรายการนี้ได้ โดยบ้านพักครูที่ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมจะต้องไม่ซ้ำกับหลังและรายการที่ได้รับการจัดสรรหรือที่ได้เสนอขอจัดตั้งไปก่อนแล้ว ทั้งนี้ให้โรงเรียนจัดส่งเอกสารการเสนอของบประมาณที่กำหนด จำนวน 2 ชุด ถึง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่  1  มิถุนายน 2559  17432 17433 17434

ติดต่อเรา