ขอเชิญร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐- ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น ๕ อาคารศึกษา ๓ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สอบถามรายละเอียด โทร ๐๒ – ๒๘๘ ๕๘๘๓

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา