กรอกข้อมูลความต้องการหนังสือ

องค์การค้าของ สกสค. ขอเชิญโรงเรียนที่มีความประสงค์ต้องการสั่งจอง(สั่งซื้อ)หนังสือเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยสามารถกรอกข้อมูลความต้องการได้ที่ http://61.19.18.100/otepbook หรือสอบถามโทร ๐๒ – ๕๓๘ ๓๐๓๓ ต่อ ๕๓๖, ๔๗๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา